Algemene voorwaarden

 1. Verburg Advies verricht haar werkzaamheden als eenmanszaak onder de naam Verburg Advies, gevestigd te Breskens en ingeschreven in het handelsregister te Middelburg onder nummer 22058890. Deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van Verburg Advies en al degenen die, al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst voor Verburg Advies werkzaam zijn of waren.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op alle leveringen van diensten door Verburg Advies, alsmede op alle door Verburg Advies gedane aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op vervolg- of aanvullende opdrachten van opdrachtgever.
 3. Alle opdrachten, ongeacht of deze aan Verburg Advies dan wel aan individuele bij Verburg Advies werkzame personen zijn gericht, worden uitsluitend aanvaard door Verburg Advies. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.
 4. Alle offertes van Verburg Advies dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële opdrachtgever tot het doen van een aanbod. Verburg Advies is derhalve op geen enkele wijze gebonden, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en schriftelijk het tegendeel is bepaald. De aan Verburg Advies gegeven opdracht geldt als aanbod, welke eerst na door de opdrachtgever getekende schriftelijke bevestiging geacht wordt door Verburg Advies te zijn aanvaard. Inhoud, lay-out en andere zaken van door Verburg Advies gedane offertes, alsmede eventuele bijlagen en bescheiden die op deze offertes betrekking hebben, blijven eigendom van Verburg Advies en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd en/of aan derden worden afgegeven. Tevens behoudt Verburg Advies zich uit alle hoofde van intellectuele eigendom eventueel bestaande rechten voor.
 5. Levering van diensten uit hoofde van de door de opdrachtgever ondertekende overeenkomst neemt een aanvang op de door de opdrachtgever bevestigde startdatum.
 6. Verburg Advies voert ten behoeve van opdrachtgever een aantal werkzaamheden uit, welke werkzaamheden zijn omschreven in de aan opdrachtgever uitgebrachte offerte of in een publicatie van Verburg Advies. De werkzaamheden zullen in beginsel door Verburg Advies worden verricht. Indien Verburg Advies zich door derden laat begeleiden en /of vertegenwoordigen, wordt opdrachtgever tijdig (schriftelijk) geïnformeerd en wordt voor zover mogelijk- rekening gehouden met de wensen van opdrachtgever. Indien de door Verburg Advies in te schakelen derden aanleiding geven tot ongewenste belangenverstrengeling dan wel belangentegenstrijdigheid, heeft opdrachtgever het recht betrokken derde(n) te weigeren.
 7. Verburg Advies is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten en tekortkomingen van derden. Bij het inschakelen van niet in haar organisatie werkzame derden (waaronder advocaten, accountants en andere adviseurs) zal Verburg Advies de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Zij is echter niet aansprakelijk voor fouten en tekortkomingen van deze derden.
 8. De aansprakelijkheid van Verburg Advies jegens opdrachtgever is beperkt tot het door Verburg Advies in verband met de betreffende opdracht in rekening gebracht honorarium met een maximum van € 5.000,00. Alle aanspraken van opdrachtgevers en derden vervallen, indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij Verburg Advies binnen drie maanden nadat opdrachtgever respectievelijk de derde bekend was, of redelijkerwijze kon zijn, met feiten waarop hij/zij de aanspraak baseert.
 9. Wanneer Verburg Advies in het kader van de aan haar verstrekte opdracht één of meer derden inschakelt is Verburg Advies bevoegd om mede namens opdrachtgever eventuele aansprakelijkheidsbeperking van derden te aanvaarden.
 10. Verburg Advies verricht haar werkzaamheden op grond van de offerte. Daarbij is schriftelijk aangegeven of de werkzaamheden geschieden op basis van uurtarief en of/stuks- & verrichtingentarief, ofwel op basis van een vaste aanneemsom voor betrokken opdracht. Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. Opdrachtgever is aan Verburg Advies verschuldigd het honorarium zoals eerder genoemd. Mogelijk aan derden verschuldigde kosten, zoals bijvoorbeeld griffierechten en andere administratieve kosten, worden aan opdrachtgever ofwel onbelast of belast doorbelast. Bij in rekening brengen van het uurtarief wordt het honorarium berekend aan de hand van de bestede tijd maal het uurtarief. Het in rekening gebrachte uurtarief wordt periodiek, in de regel jaarlijks, door Verburg Advies herzien. Verburg Advies is gerechtigd de betaling van een voorschot te verlangen. Het voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie.
 11. De werkzaamheden worden periodiek aan opdrachtgever in rekening gebracht. Tenzij op de factuur anders is aangegeven bedraagt de betalingstermijn veertien dagen. Verburg Advies is gerechtigd na het verstrijken van de betalingstermijn aanspraak te maken op de wettelijke rente en de buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van 15% van de hoofdsom.
 12. Verburg Advies verkeert in overmacht wanneer zij niet, niet tijdig of niet behoorlijk haar verplichtingen kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak. Verburg Advies is in die gevallen niet schadeplichtig. In geval van verhindering van uitvoering van de opdracht ten gevolge van overmacht zijn partijen gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de opdracht voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij de opdrachtovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Noch bij opschorting, noch bij ontbinding is Verburg gehouden tot enige schadevergoeding. Indien opdrachtgever gebruik maakt van de in dit artikel bedoelde ontbindingsbevoegdheid, is Verburg Advies gerechtigd de werkelijk gemaakte kosten in rekening te brengen, onder aftrek van reeds in rekening gebrachte en door opdrachtgever betaalde voorschotten.
 13. Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Verburg Advies is het Nederlands recht van toepassing.
 14. De bovenstaande algemene voorwaarden zijn geplaatst op de website van Verburg Advies (www.verburgadvies.nl)Voorts zijn deze gedeponeerd bij de Kamer Van Koophandel te Middelburg op 10 januari 2006 onder nummer 22058890.